Z hlediska rozvoje znalostí a zkušeností v oblasti řízení projektů panuje jeden základní paradox:
Projekty můžete řídit bez jakékoli formální průpravy a znalostí. Prostě uplatníte svůj cit, obecné manažerské zkušenosti, trochu intuice a nezbytného štěstí a s velkou pravděpodobností takto řízený projekt bude trvat déle, stát více, stane se přehlídkou rostoucích požadavků a ve výsledku bude velmi vzdálen od původních očekávání.

Vzhledem k tomu, že projekty jsou jednorázovou záležitostí, málokdy můžete výsledky v takto lidově pojatém přístupu srovnávat. A tak vlastně není vidět to, že projekt je špatně řízen. Právě zmíněný paradox, kdy lze dosáhnout alespoň nějakých výsledků prostřednictvím lidové tvořivosti, vede k podcenění základních dovedností a znalostí. Ve výsledku tak podniky a organizace směřují ke dvěma nevhodným extrémům:

  • jmenují projektového manažera a na něm nechají, jak si poradí
  • zavedou systém řízení projektů, který navíc opentlí vnitropodnikovou normou, nebo systémem řízení jakosti.

V obou případech se bez základních dovedností kýžený výsledek těžko dostaví. V prostředí jednorázových akcí to je těžko prokazatelné.

Projektové řízení je uznávaným samostatným oborem. Věnujeme se především rozvoji dovedností vedoucích pracovníků projektů (projektovému myšlení) a přímé podpoře při práci týmů na projektech. Nabízíme také možnost využití našich zkušeností pro fasilitaci při vytipovávání projektů, definování projektu (např. metodou logického rámce pomocí námi vyvinutého softwaru Logframe), opakovaného zahájení projektu (restart) nebo jednotlivých etap. Nabízíme pomoc a podporu při budování systémů řízení projektů a zavádění plánovacích postupů s využitím softwarových aplikací.

Individuální program/seminář v oblasti projektového řízení navrhujeme na základě analýzy/konzultací pro danou společnost. Programy/semináře jsou pak postaveny na motivaci a měřitelném, osobním zapojení každého z účastníků. Dosahujeme tak mnohem vyššího dopadu a současně i viditelných a měřitelných výsledků.

Potřebujete sestavit program/seminář pro Vaše zaměstnance?

Moduly a témata pro sestavení semináře projektového řízení (pořádáme 2-4 denní semináře v závislosti na konkrétních tréninkových potřebách).