Intergrace organizačních kultur při Mergers &38; Aquistions (Cultural Due Diligence)

Když dojde k fúzi dvou společností nebo když jedna společnost převezme druhou, často to vypadá, jakoby se hrála jedna hra podle dvou různých pravidel. Většinou při tom obě strany vychází z toho, že právě jejich pravidla - jejich hodnoty, přesvědčení a způsoby chování - jsou ta správná a jediná, která vedou efektivně k cíli. Dochází pak k nedorozuměním a ke konfliktům, na kterénásleduje oslabování výkonu a konkurenceschopnosti nové společnosti. Nastává tzv. střet kultur.

Zda spolupráce týmů ze dvou různých organizačních kultur povede ke střetu kultur nebo k plánovanému úspěchu nezáleží na tom, jak rozdílné nebo podobné tyto kultury jsou, ale na tom, jak je řízena jejich integrace.

Naše programy integrace kultur obsahují nástroje k tomu, aby se rozdíly v kultuře staly výhodou, nikoli překážkou na cestě k synergii. Nabízíme např.:

  • analýzu organizačních kultur podílejících na M&A
  • identifikaci potenciálníchrizik fůze na základě analýzy organizačních kultur
  • interaktivní semináře na rozvoj „cultural awareness“
  • workshopy s cílem formulace hodnot nové organizační kultury a akčního plánu její implementace

Spolupráce se zahraničními partnery

Při spolupráci se zahraničními partnery na sebe mohou narážet odlišné způsoby komunikace, plánování a organizace, hodnocení či jiné představy o vedení nebo řešení konfliktů, které nejsou dané jen odlišnostmi mezi jednotlivými osobami, ale i kulturními rozdíly. Nedostatečná pozornost vlivu národní kultury na společnou činnost je častou příčinou pro nedorozumění a poruchy v komunikaci, ve spolupráci a v produktivitě.

Národní kultura je orientační systém, který sice neustále používáme, ale který si neuvědomujeme. Do vědomí se dostává až v tzv. interkulturní situaci, kdy narážíme na systém, který tomu našemu v mnohém neodpovídá. Právě to může být zdrojem desorientace, chybné interpretace situací a informací vedoucí k tomu, že ustupujeme z našich původních cílů a rozhodnutí.

Klíčem k překlenutí kulturních rozdílů a k úspěchu na mezinárodním poli je interkulturní kompetence, tj. schopnost spolupracovat napříč kulturami na základě porozumění vlastní a „cizí“ komunikaci a pracovního stylu.

V rámci zlepšování mezikulturní spolupráce nabízíme čtyři základní oblasti:

  • Interkulturní tréninky zaměřené na konkrétní zemi
  • Obecné interkulturní tréninky (cultural awareness)
  • Tematické interkulturní tréninky a workshopy
  • Poradenství

Rozvojové, diagnostické i poradenské programy provádíme v češtině, v němčině, v angličtině nebo dvojjazyčně.

Individuální program/seminář společnosti navrhujeme na základě provedené analýzy. Programy/semináře jsou pak postaveny na motivaci a měřitelném, osobním zapojení každého z účastníků. Dosahujeme tak mnohem vyššího dopadu celého programu/semináře a současně i viditelných a měřitelných výsledků.

V rámci seminářů/programů využíváme i experiential learning a simulačních her se zaměřením na interkulturní tématiku (Bargna, Ecotonos, Randömia).

Potřebujete sestavit program/seminář pro Vaše zaměstnance?

Interkultura odlehčeně

Nebe je
anglický policista,
fracouzský kuchař,
německý inženýr,
italský milovník,
a všechno, co organizují Švýcaři.

Peklo je naopak
anglický kuchař,
francouzský inženýr,
německý policista,
švýcarský milovník
a všechno, co organizují Italové.

Podcast

Upoutávky

Videa z interkulturní oblasti

(Videa nabízí krátký úvod do kulturních dimenzí individualismus versus kolektivismus a tzv. low versus high context)