Naše práce > Experiential Learning > Gold of the Desert Kings

Zlato králů pouště
Gold of The Desert Kings®

Program probíhá v týmech, které jsou postaveny před identické úkoly.

K dispozici mají limitované zdroje a jasně stanovené časové období a proto se musí chovat co nejefektivněji. Na své cestě se budou muset vypořádat s písečnými bouřemi, horkem a nechvalně známou Hrobkou Králů. Osmdesát procent týmů, které se na strastiplnou cestu vydají, dokáží uspět. Zbývajících dvacet procent se navždy ztratí v poušti.

Pocit tlaku a úzkosti v programu Zlato pouštních králů není nepodobný tomu, kterému jsou vystaveni pracovníci v každodenním pracovním procesu. Všechny týmy dostanou na začátku stejné zdroje a čas. Musí se vypořádat se stejnými tlaky a riziky. Nicméně, některé týmy dokáží ze svých investic získat více, než ty zbývající. A proč? Protože některé týmy hrají proto, aby vyhrály, zatímco jiné týmy hrají jen proto, aby přežily.

Co si účastníci ověří na vlastním prožitku

  • Plánování může zajistit vynikající výsledky.
  • Stanovení cílů je v zájmu dosažení maximální produktivity.
  • Vize a cíle ovlivní produktivitu týmů a jednotlivců.
  • Pochopí, jak řízení zdrojů ovlivňuje produktivitu.
  • Naučí se, jak pracovat chytřeji ale ne více.
  • Uvědomí si význam otázky „Co všechno je možné?“

Přínos programu Gold of The Desert Kings® je v dosažení jednotlivých cílů a zaměření na následující klíčové poznatky.Hledání maxima

V rámci programu budou úspěšnější takové týmy, kterým půjde o vítězství. Týmy, které budou hrát tak, aby neprohrály, tak úspěšné nebudou. Program účastníkům dokáže, že starý způsob přístupu „k věci“, nedostatečné plánování a příprava způsobují, že ve svých oblastech působnosti zdaleka nedosahují toho, čeho „je možné dosáhnout“.

Základním předpokladem dobrého výsledku je právě položení otázky „čeho je možné dosáhnout“. Právě tato otázka obchodním zástupcům umožní nastavit správné cíle a optimalizovat výsledky. Lepší produktivita práce a výsledky se skrývají právě v chytřejší práci.

Práce s informacemi

Informace jsou kritickým zdrojem každého obchodního zástupce. Informace lze efektivně využít pouze tehdy, pokud je umím shromáždit, ocenit a analyzovat.

V programu Gold of the Desert Kings® budou mít účastníci k dispozici celou řadu zdrojů informací. Některé informace dostanou přímo, jiné si budou muset získat sami a ověřit si je. Program účastníkům názorně dokáže hodnotu a význam efektivního využití informací v zájmu dosažení maximálních výsledků. Mezi klíčové zdroje informací, kterých lze v pracovním procesu využití, mimo jiné patří zákazníci a informace z jejich centrál (potenciál teritoria a jeho penetrace).

Efektivní využívání zdrojů

Dobrodružství týmů v programu začne tím, že dostanou k dispozici stejné zdroje, informace a příležitosti. Některé z týmů dosáhnou velmi dobrých výsledků, zatímco jiné se v poušti ztratí. A proč? Ze stejných důvodů, díky kterým dokážou lidé pracovat efektivně. Jedním z klíčových předpokladů k úspěchu je schopnost týmů alokovat a využívat přidělené zdroje (včetně členů týmu a času) s cílem maximalizace výsledků.

Komunikace

I když jsou komunikační schopnosti týmů ve většině případů vcelku dobré, vždy existuje určitá možnost pro zlepšení. Velmi důležité je zaměřit se na to, jak efektivně jsou dané příležitosti komunikovány. To se týká zvláště těch případů, kdy je za potřebí podpory dalších funkčních skupin. V rámci našeho programu se mnoho týmů vydá na cestu bez jasně komunikovaného cíle a bez přesně definovaných rolí. To většinou vede k špatným výkonům a nesoudržnosti týmu. Tato skutečnost také komplikuje rozhodování v kritických situacích – tým je totiž neschopen efektivní reakce.

Práce v týmu

Týmy se v rámci programu budou muset vypořádat s vyhodnocením svých cílů na základě kritérií, které budou: specifické, dosažitelné, měřitelné, odsouhlasené a komunikované. Program účastníkům zároveň připomene význam shody, která je kritická pro produktivitu celého týmu.

Provedení plánu a vyhodnocení

Týmy se na své cestě pouští budou muset vyrovnat s písečnými bouřemi, horkem a dalšími překážkami. Čeká je také setkání s obávanou hrobkou králů. Klíčem k úspěchu týmů bude pokud možno co nejpřesnější provedení přijatého plánu a jeho následné vyhodnocení. Postup plnění plánu budou týmy sledovat pomocí tzv. kontrolních bodů, které jim umožní snadnější vyhodnocení postupu a efektivity jejich akcí.

Řízení času

V programu GDK mají týmy 25 dní na to, aby se dostaly do hor, vytěžili zlato a vrátily se na základnu. Každý den trvá 3 minuty. Cílem každého týmu je využít daného času k dosažení pokud možno co nejlepších výsledků.

Týmy se dále zaměří na rozdíl mezi aktivitou a produktivitou. Na počátku programu budou mít všechny týmy k dispozici stejné informace a zdroje. Některé týmy v poušti zahynou, zatímco jiné dosáhnou výjimečných výsledků. Proč? Protože některé týmy budou rozlišovat mezi aktivitou (vyvíjením činnosti) a produktivitou (čas strávený v horách).

Řízení projektu

Týmy budou zahlceny ohromným množstvím informací a dostanou několik úkolů (např. předávat bankéřům tzv. denní výkazy). Týmy musí řídit své zdroje (např. informace a členy svého týmu) a vypořádat se s úkoly a výzvami, které jim v průběhu programu připraví vrtkavé počasí. Nesmí přitom zapomenout na svůj hlavní cíl.

Plánovat, plánovat, plánovat

Předem přijatá rozhodnutí mají na produktivitu největší vliv. Většina lidí je s touto skutečností seznámena, ale už nevěnují tolik času analýze dostupných informací, stanovení strategií a sestavní plánu, který jim umožní zjistit, jak dosáhnout maximálních výsledků.

Program Gold of the Desert Kings® se zaměřuje na důvody, proč nevěnujeme dost času přípravě (např. časová tíseň, konkurence nebo nutkání „jít rovnou do toho“), jak ovládat tyto faktory a důsledky nedodržení standardních postupů. Program se také zaměřuje na komponenty efektivního plánu. Efektivní plán sleduje specifický cíl, efektivně alokuje zdroje, eliminuje nebo řeší rizika, kontroluje tlaky okolního prostředí, definuje role a v neposlední řadě ho lze monitorovat a upravovat.